تمدن یعنی وقتی مردم کمی خود را از فکر معاش و قوت و غذا آسوده کنند و به و بپردازند.

ویل دورانت