حق دارد دلگیر باشد ؛
جمعه ای ؛
که به جایِ دامانِ طبیعت ؛
کنجِ خانه ای چندمتری سپری شد ...
جمعه دلگیر نیست ،
ما گوشه گیریم ...