بعضی اوقات، گوش دادن، تنها راه کمک به یک انسان است!