شب آغاز هجرت تو
شب از خود گذشتنم بود
شب بی‌رحم رفتن تو
شب از پا نشستنم بود

شب بی‌تو، شب بی‌من
شب دل مرده‌های تنها بود
شب رفتن، شب مردن
شب دل كندن من از ما بود