در این‌ دیار کسی با کسی وفا نکند
زند به‌ دوست‌ دوصد حُقه‌ و حیا نکند

یکی‌ همیشه‌ کند ‌ادعای طبابت ‌خلق
لیک هیچ زمان درد کس را دوا نکند

یکی به ظاهر ، گره‌ گشاست‌ اما
به‌ هیچ‌رو گره از کـار خلق وا نکند

یکی‌ زند به‌ زبان ‌دم از راه ِ ثواب
ولی‌ به‌ وقت‌ عمل‌ خود بجز خطا نکند

یکی ‌همیشه به ابلیس می‌کند لعنت
ولی‌ خود طریقـۀ ابلیس را رها نکند

یکی ‌مدام به ذکر خدا خداست‌ ولی
دو صد خطا کند و شرم از خدا نکند

یکی به حرف ، دم از حق زند ولی به عمل
به حق هموطنان هیچ اعتنا نکند ...

-------------------------------
Join us ???? @GHASRDANESH
بیشتر...