logo پارس کلاب
loading

جستجوی پست های حاوی برچسب : #گلستان_اندیشه

آسمان آسمان 1 سال

????????????
????????
????

زن فقیری ڪه خانواده ڪوچڪے داشت، با یڪ برنامه رادیویے تماس گرفت و از درخواست ڪمڪ ڪرد.
مرد بے ایمانے ڪه داشت به این برنامه رادیویی گوش می داد، تصمیم گرفت سر به سر این زن بگذارد.
آدرس او را به دست آورد و به منشی اش دستور داد مقدار زیادی مواد خوراڪی بخرد و برای زن ببرد. ضمنا به او گفت: وقتی آن زن از تو پرسید چه ڪسی این غذا را فرستاده، بگو ڪار شیطان است.
وقتی منشی به خانه زن رسید، زن خیلی خوشحال و شڪرگزار شد و غذاها را به داخل خانه ڪوچڪش برد. منشی از او پرسید: نمی خواهے بدانے چه ڪسی غذا را فرستاده؟
زن جواب داد: نه، مهم نیست. وقتی خدا امر ڪند، حتی شیطان هم فرمان می برد.
بیشتر...

آسمان آسمان 1 سال

????????????
????????
????

????گوته می‌گوید:
????«اگر ثروتمند نیستی مهم نيست، بسیاری از مردم ثروتمند نيستند»؛
????«اگر سالم نیستی، هستند افرادی که با معلوليت و بیماری زندگی می کنند»؛
????«اگر زيبا نیستی، برخورد درست با زشتی هم وجود دارد»؛
????«اگر جوان نیستی، همه با چهره پیری مواجه می شوند»؛
????«اگر تحصيلات عالی نداری، با کمی سواد هم می توان زندگی کرد»؛
????«اگر قدرت سیاسی و مقام نداری، مشاغل مهم متعلق به معدودی انسان هاست»؛
????«اما، اگر عزت_نفس نداری، هيچ نداری..!!»

آسمان آسمان 1 سال

‏‎
‌ ????????????
????????
????
???? ????

 

.آهنگری با وجود رنجهای متعدد و بیماری اش عمیقا به خدا عشق می ورزید. روزری یکی از دوستانش که اعتقادی به خدا نداشت،از او پرسید
تو چگونه می توانی خدایی را که رنج و بیماری نصیبت می کند، را دوست داشته باشی؟
آهنگر سر به زیر اورد و گفت
وقتی که میخواهم وسیله آهنی بسازم،یک تکه آهن را در کوره قرار می دهم.سپس آنرا روی سندان می گذارم و می کوبم تا به شکل دلخواه درآید.اگر به صورت دلخواهم درآمد،می دانم که وسیله مفیدی خواهد بود،اگر نه آنرا کنار میگذارم.
همین موضوع باعث شده است که همیشه به درگاه خدا دعا کنم که خدایا ، مرا در کوره های رنج قرار ده ،اما کنار نگذار
????
????????
????????????
بیشتر...