وقـتـی دل کَــند و رفتـ
حتــــــی اگــه
تمام زندگـیت پرباشه از ردپاشـ
بایـد بزاری برهـ
چــون دیگــــــــه دلــش با
نیست