برای فرد سالم، دوست داشتن خوبی هاي ديگری دليل عشق نيست... بلكه دوست داشتن عيب های ديگری، بزرگترين دليل عشق است...!

میرا