وقتــــــــــے بودم تو غم دوریت
فهمیـــــدم بجز من
باهمہ خوبــــــــــی