قرار نیست همیشه
با تفنگ ‌و اسلحه آدم کُشت...
گاهــے قاتل
کســـے ست که
در بُحبوحه ی ے
بی دلیل میرود...