زمســـتان های بی بَرف رَحــم تَـــرَنــد
زنان ِ بی عشـــــق
مثل ِ .....
که حـــتــی اگـــر...
# نامَـــت را فراموش کرده باشــم
امّـــا .....