هرکی اسمت و میاره لرزه تو صداش میفته
هرکی زائر تو باشه آسمون به پاش میفته

(ع)_مبارک