والاترین چیز در دنیا
این است که بدانی
چگونه متعلق به خودت باشی...