یادمان باشد خدا میهمان
وسیع است..
قلبت را از نفرت و کینه پاک کن
تا سهم بیشتری از حضور خــدا
در قلبت داشته بـاشۍ!