????
_ببین مادر...
خوشیای دنیارو، رسیدن به اون بالا بالاها رو کسی نمیاره دو دستی تقدیمت کنه....
اگه حالِ خوبُ بختِ آروم میخوای و راحتِ جون
باید بجنگی...
کسی برات پا نمیشه که بدوئه و برسه به خواسته هات
دست نمیشه تا کوه جا به جا کنه....
اونی حالِ خـوب و بدت دستشه
خـودتی...
از هیچکس انتظار نداشتـه باش
از آسمون بیاد زمین و خـوشبختت کنه....
این تویی که باید یاد بگیری خوشبخت باشی...
تـویی که بلد باشی حتی تنهایی، دست تنها، بی همراه
خودتُ خوشبخت کنی...
خوشحال بودنُ بلد باش
خوشبخت بودنُ دنیا، خودش یادت میده.....


بیشتر...