‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


????ماجراے مـن و تـو
باورِ باورها نیست ...
ماجراییست ڪہ در
حافظہ ے دنیا نیست
نہ دروغیم
نہ رویا
نہ خیـالیم
نہ وهــم


ڪہ در آینہ ها پیدا نیست...