زندگی عمر کردن نیست
بلکه

کردن است
عمر کردن کاری است که از همه حیوانات بر می‌آید
اما رشد کردن هدف والای انسان است
که عده معدودی میتوانند ادعایش را داشته باشند