مگر اینکه
خواب را ببینم
گاهی ،
بیداری‌ها تلخند تلخ !...