دوست داشتنت
مثل بوی یاس اول صبح است
که دنیا را برداشته ...!