که
،
___بینِ ما چیزی

به هم اگر ،
سلام دوستانم سال نو مبارک