#کاش-نه-دختری-به-دنیا-می-آمد-و-نه-پسری !

!

شاید اینگونه پُـــر می شد از

دیگر هیچ کس نبود

نه تو ، نه من و نه او

من تو می شدم ، تو من ، او ما

مـــا او !