به هوایی

که دهد مژده تــ❤ ❤ و را.

جان بدهم..

تا چقدر

تا چه حد

من که دیگر اَیوب نیستماین صبر آخر مرا

به کشتن می دهد