زنانی که کتاب می‌‌خوانند برای جوامع نابرابر و مردسالار خطرناک‌اند، زیرا آنها با مطالعه می‌‌توانند دنیایی بهتر را تصور و برای به وجود آوردنش مبارزه کنند