????آدمے به هر چیزی ڪه بخواد مےرسه
اما خودش نمےخواد
فقط ڪافیه و اراده ڪنےهمین وبس
امید روزی ڪه همگےنتایج تلاشهای ببینیم