:

تیم ملی که برگرده فوتبالیستا قیمتارو میبینن حس اصحاب کهف بهشون دست میده فکر میکنن ۳۰۰ سال روسیه بودن