دلم عاشق شدن فرمود و من بر حسبِ فرمانش

در افتادم بدان دردی که پیدا نیست درمانش ... !