تمام چیزهایی که در زندگی
دوست دارم
یا خلاف قانون است
یا چاق کننده است
یا متاهل...