آدمها تا حد مردن از خود خسته ات می کنند

ترکت نمی کنند

اما مجبورت میکنند ترکشان کنی

آنگاه تو میشوی بنده ی سرتا پا خطا کار.