اثبات دوست داشتن فقط حرفهای عاشقانه نمیخواهد!
یک دل ساده میخواهد و یک دنیا مهربانی...
وقتی ثانیه های عمرت را خرج نگاه مهربانش کردی...
خرج خنداندن و شاد کردن دلش...
خرج رفع دلتنگیهایش...
آنوقت همان عاشقانه ها میشود شانه هایت...
همانجایی که حاضر است جان دهد وقتی که سر میگذارد برآنها...


آری مهربان باش...