زندگی را با همین غم ها خوش است با همین بیش و همین کمها خوش است زندگی کردیم واما باختیم کاخ خود را روی دریا ساختیم