ساقیا باز خماریم به جامى بنواز / خاطر خسته ما را به سلامى بنواز / گرمی سر نشود بگذری دركوچه ما / گاهگاهی دل ما را به پیامی بنواز