توروخدا من تازه اومدم یکی راهنمایی کنه
پی وی نداره؟