انسانهای بزرگ نه خودراگم میکنند،نه خود راپیدا ،آنها خودرامیسازند