من برای ثابت کردن علاقه ام به او زیاد به این درو آن در زدم
اما او آنقدر مرا نادیده گرفت که در میان تمام در هایی که زدم خود را گم کردم