آغوشت مےتواند

قشنگتریڹ سرخط خبرها باشد !

وقتے …” تـــ❤ـــو ”

میتوانے…

قشنگ تریڹ تیتر زندگے” مڹ ”

باشے