تبلیغات
پارس کلاب
با کلیک روی تبلیغات از ما حمایت کنید...
loading

شیفته پـرواز

مـا بــه زمـــین مــانـــدیم و شــد .جـــانب بالا دل مــــا
مشخصات گروه
نوع گروه گروه عمومی
تعداد کاربران 288 کاربر
تعداد پست ها 148742 پست
شناسه گروه 200
فید آر اس اس
برچسب های محبوب
yagmur شیفته پـرواز 1 روز

ﻫﯿــﭻ ﮔﺎﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸـــﻮﯾﺪ ، ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳـــﺘﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﺣﺴـــــﺎﺱ ﺗﻨﻬﺎﯾــــﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺑﺨﺼــﻮﺹ ... ﻭﻗﺘﯽ ﮐـــــــﻨﺎﺭﺵ ﻫﺴﺘﯿــﺪ ...

fateme شیفته پـرواز 13 روز

????آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ...

⚜ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ...
آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ
ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻦ فقط به او گوش کن...

✳️آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ
خودت را با کسی مقایسه نکن...
آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی
کمک کن ؛ تو توانایی !
شاید همه توانایی روحی و جسمی برای یاری کردن ندارند...

❎آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی
با همه بی هیچ چشم داشتی ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ...
آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ
ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻦ ، هدف داشته باش...
آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ
ﺳﺮﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﻮﺩﺕ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﺪ .

♻️ آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ وابسته نباش .
ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
بیشتر...

fateme شیفته پـرواز 20 روز

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮﺵ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ،
ﺩﺷﻤﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ؛
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﺖ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮ ،
ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ...
ﺍﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺍﺻﻞ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ ،
ﺭﻭﺍﺑﻂﻣﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺁﺭﺍﻣﺸﯽ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ!
خوشبختی مدیون دانستن چگونه دوست داشتن دیگران است!

fateme شیفته پـرواز 20 روز

????زنان زود پیر میشوند

????چون از ڪودڪی مادرند

????اول مادر عروسڪهایشان

????و بعد مادر عزیزانشان

????و بعد مادر فرزندانشان

????و بعد مادر پدر و مادرشان...

fateme شیفته پـرواز 1 ماه

لقمان به پسرش نصحیت کرد:
دو چیز را فراموش نکن
یاد خدا
یاد مرگ
دو چیز را فراموش کن

بدی دیگران در حق تو
خوبی تو در حق دیگران

yagmur شیفته پـرواز 1 ماه

...

yagmur شیفته پـرواز 1 ماه

هر موجودی


یك سرود الهی است


بی همتا

منحصر به فرد

تكرار نشدنی و غیر قابل مقایسه

yagmur شیفته پـرواز 2 ماه

با تمام دنیا قهرم .......!!

اما اگر تو صدایم کنی.......؛ ""برمیگردم "" .

وبا همان حماقت و سادگی ام می گویم........"" جانم "" .

من اینم ....... .

راحت دل می بندم ...... .
دیر فراموش می کنم ...... .

زود می شکنم...... .

به اشتباه وابسته میشوم.....!! . "ساده ام " می سوزم به پای سادگی ام........!! . "صبورم " صبر می کنم ........!! .

اما اگر دل بکنم ....... برای همیشه رفته ام !!...

yagmur شیفته پـرواز 2 ماه

خوبه یاد بگیریم که؛ دخالت در زندگی دیگران، کنجکاوی نیست،
فضولیه عزیز من...

تندگویی و قضاوت در مورد دیگران، انتقاد نیست، اسمش توهینه عزیز من...

هر کار یا حرفی که در آخرش بگی شوخی کردم، شوخی نیست جانم،
حمله به شخصیت اون فرده عزیز من...

بازی کردن با احساسات مردم زرنگی نیست، هرزگیه...عزیز من

خراب کردن یه نفر تو یه جمع، جوک نیست، اسمش بی احترامیه...عزیز من

yagmur شیفته پـرواز 3 ماه

صبر پرید از دلم

عقل گریخت ازسرم!!!

تا به کجا کشد مرا

مستی بی امان تو؟

fateme شیفته پـرواز 3 ماه

????مواظب رایحه حرفهایمان باشیم...

????حرفها رایحه دارند.... بو دارند
????عطر دارند.....
????رایحه حرفهایمان تا ساعتها روی جان و تن می نشیند......
????تا مدتها در فضا میماند.....
????تا سالها در خاطره ها جا خوش میکند...
????عطر حرفهایمان ، هر چه باشد.....
????تند و تلخ، گرم و شیرین، تیز و شورانگیز

❤️آرام و روح انگیز و...

????ما را، در خاطره ها به یاد می آورد.....
????شمیم رایحه حرفهایت...
????را انتخاب کن؛ بدان که به یادمیمانند...!

fateme شیفته پـرواز 4 ماه

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎﺯﯾﺴﺖ؟!

"ما ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺣـــــــﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ "...!
مهربانی ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ "ﻋﮑﺲ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ "...
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﻤﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ "ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﺶ "...
شادی و ﺧﻨﺪﻩ اش ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ " ﺟﻮﮎ ﻫﺎﯾﺶ "...
ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ " ﻻﯾﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎﯾﺶ "...
حضورش ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ "علامت آنلاینش "...
ﻟﺠﺒﺎﺯی و دلخوری اش ﺍﺯ ﺭﻭﯼ " ﺑﻼﮎ ﻫﺎیش"...
نگویید ﻣﺠﺎﺯﯼ...!!
ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ...
یقین داریم...
ما اینجا را باور داریم...
ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ...
ﺷﺐ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ...
ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ .....
ﺩﺭﺩﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ...
دلتنگی های گاه وبیگاهمان...
ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳــــــــﺖ!!
ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺠﺎﺯﯼ!!
ما در اینجا به دوست هایمان عادت کرده ایم... همانند ماهی به آب!!
اینجا زندگی جاریست...!!
آری...
اینجا همه چیز واقعیست...!!
بیشتر...

fateme شیفته پـرواز 4 ماه

موفقیت هیچ رازی نداره
از تو شروع می شه
دوست خوب من ، زمانی که تصمیم می گیری شرایطت رو تغییر بدی ، شاید به خیلی چیزا فکر کنی..
به راهکارها
به مشکلاتو...
✨????
اما یه قانون بیشتر وجود نداره:
"موفقیت به سن ، وضعیت فعلیت ، وضعیت گذشته" تو هیچ ارتباطی نداره
دقت کن ، هیچ ارتباطی..
✨????
موفقیت شجاعت و شهامت میخواد
خواستن و خواستن و خواستن میخواد
موفقیت ، در یک کلام ، تو رو میخواد
اینکه وقتی هزار نفر بهت میگن نمیتونی ، فقط یک جمله بهشون بگی :
"بشین و تماشا کن!"
✨????
آدمای رویا دزد ، همیشه وجود دارن.
رویای خودت رو محکم نگه دار و براش تلاش کن????
بیشتر...

fateme شیفته پـرواز 4 ماه

.
.
‌تنها زمانى صبور خواهى شد
كه صبر را يک قدرت بدانی
نه يك ضعف
آنچه "ويرانمان"مى كند،
"روزگار"نيست!
حوصله ی "كوچك"
براى "آرزوهاى بزرگ" ماست!☘

fateme شیفته پـرواز 4 ماه

الهی
امشب هیچ چشمی
گریان نشه
هیچ تنی دچار درد و بیماری نشه
هر چی خوبیه خدا
براتون رقم بزنه
ارامش مهمون همیشگی
خونه هاتون باشه
شب خوش✨