پارس کلاب
loading

دِلـنَـوـآـزـآنــ

قَـلـبَـم لَـج کــرده استـ ،،، مـی گـویـد یـآ بـآ او یـآ مَـن مـی ایـسـتَـم تــو تنهـــآ بُـرو...!
چـآیـَتـ رـآ تَـلـخ نَـنـوش!!
یِـکـبـآر صِدـآیَـم کُـن؛

تَـمـآمِ قَـنـدهآیِ دِلَـم رـآ بَـرـآیَـتـ آبــ مـیـکُـنَـم...
پیوستن به گروه
مشخصات گروه
نوع گروه گروه عمومی
تعداد کاربران 644 کاربر
تعداد پست ها 157446 پست
شناسه گروه 119
فید آر اس اس
SE BE دِلـنَـوـآـزـآنــ 11 ساعت

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی
چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی

به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم
همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی

به ره تو بسکه نالم زغم تو بسکه مویم
شده ام ز ناله نالی شده ام ز مویه مویی

همه خوشدل اینکه مطرب بزند بتار چنگی
من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار مویی

بشکست اگر دل من بفدای چشم مستت
سر خم می سلامت شکند اگر سبویی

همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا
تو قدم به چشم من نه بنشین کنار جوی

SE BE دِلـنَـوـآـزـآنــ 11 ساعت

..

SE BE دِلـنَـوـآـزـآنــ 14 ساعت

...

SE BE دِلـنَـوـآـزـآنــ 3 روز

.

SE BE دِلـنَـوـآـزـآنــ 4 روز

.

SE BE دِلـنَـوـآـزـآنــ 4 روز

..

SE BE دِلـنَـوـآـزـآنــ 5 روز

..

SE BE دِلـنَـوـآـزـآنــ 5 روز

..

SE BE دِلـنَـوـآـزـآنــ 5 روز

...

SE BE دِلـنَـوـآـزـآنــ 5 روز

..

SE BE دِلـنَـوـآـزـآنــ 5 روز

...

SE BE دِلـنَـوـآـزـآنــ 6 روز

...

SE BE دِلـنَـوـآـزـآنــ 7 روز

گاهی وقتا زیاد ک باشی زیادی میشی
نقل این روزهای منه

SE BE دِلـنَـوـآـزـآنــ 8 روز

..

SE BE دِلـنَـوـآـزـآنــ 10 روز

..