salaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam chera inja injooriye?be man begin chikar konam