در من
پیامبر غمگینیست
که رسالتش تنها
مهر ورزیدن است!
دوستت داشت
پیش از آنی که باشی
دوستت دارد
هرآنگونه که باشی
و دوستت خواهد داشت
حتی اگر نباشی!