در زمستان،گرمم از گرمای تو 
در بهاران شادم از آوای تو

فصل گرما،گرمی اش از قلب من 
در خزان،برگم و میمیریم به پیش پای تو

کاش فصل پنجمی در راه بود 
کاش نامش فصل وصل ماه بود