گل من گاهی بد اخلاق
و کم حوصله و مغرور است!
اما ماندنی است این بودنش است که
اورا را تبدیل به گل من کرده...

????