قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی ( فرغ فرخ زاد)