ـــــــكسال گذشت . . سالي همراه با مهرباني . . اميد . . دوستي عاشقي . . نا كامي و كج رفتاري . . يك سال همراه آنان كه نديده در كنارت برايت دل سوزاندن . . بيادت بودن وترا همراه خود كردن . . . . بياد همه عاشقي ها بياد همه گفته هاي با و بي#مخاطب . . بياد همه آنان كه اينجا برايم ياد گار گذاشته اند بياد كساني كه همراهم بودند و حرفهايم راشنيدن بياد كساني واقعي بودن را واقعي كردن بياد همه . . وبراي همه نورزتان مبارك