از عجایب زنها:

وقتی عصبانی میشه به مدت ٦ ساعت با سرعت نور حرف میزنه ...
اخر سری پاشو میندازه روی اون یکی پاشو میگه:
دهنمو باز نکن بذار ساکت باشم بهتره !!!