پروردڪَارا دلي دارم
به تنڪَ آمده از قصۂ ایڹ روزڪَار
اما هرڪَز اميدش را بہ تو
از دست نمي‌دهد
خدایا بہ حرمت امید
تنهایم مڪَذار