من از چشمان خود اموختم رسم رفاقت را گر عضوی برد اید دیده بجایش گریه کند