اگر همیشه ادمی بهترین باشه.......به اون میگن نمونه????????