عشق نهایت گذشت است عشق پیوند دوقلب دور از هم دوروح جداهم است پس بیا عاشق یکدیگر باشیم وعشق رادر سینه هایشان پیوند دهیم ...قدر همدیگر را بدانیم و محبت وعشق را در زندگی ودوستیهایمان پیوند دهیم ..