آدم کسی را که بیشتر دوست داشته باشد...
زودترازدستش ناراحت میشود.
این حساسیت از دوست داشتن بی حد است...
پس درکش کن نه ترکش...!