آنقدر که دنبال تایید شدن از طرف دیگران هستیم...
یادمون رفت اونجور که دوست داریم زندگی کنیم..♡